Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
NIEUWS
MELDPUNT EN COMMISSIE ACTIEF Als een van de belangengroepen bereikte vandaag mij het verzoek van de Nationale Politie, Kwartiermakersorganisatie HRM, om onder andere via Reflectie in Blauw naar buiten te brengen dat vanaf heden het meldpunt PTSS voor (oud)politiemensen actief is geworden. Ik ben verheugt dat na het tot stand komen van de circulaire PTSS Politie nu ook het meldpunt actief is geworden. Ik ga er vanuit en ik heb er vertrouwen in dat de commissie, die op 1 juli 2013 actief wordt, zijn werk op een juiste wijze zal uitvoeren. Richtlijn voor aanmerken PTSS als beroepsziekte Collega’s die de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, maar bij wie de ziekte niet is erkend als beroepsziekte, kunnen zich melden voor een nieuwe beoordeling. Dit is onderdeel van de invoering van de circulaire PTSS Politie. Deze circulaire van de minister van Veiligheid en Justitie regelt hoe de politie omgaat met PTSS en hoe ondersteuning wordt gegeven aan collega’s die hiermee te maken hebben. De 26 korpsen gingen verschillend om met de beoordeling van de verzoeken om de ziekte PTSS. Met de circulaire PTSS zal deze rechtsongelijkheid rechtgezet worden. De belangrijkste wijziging is dat verzoeken om PTSS te erkennen als beroepsziekte op een nieuwe wijze worden beoordeeld. In de nieuwe werkwijze wordt nog uitsluitend gekeken of de ziekte PTSS overwegend is veroorzaakt door het werk en/of de werkomstandigheden. De nieuwe regels zijn van toepassing op collega’s die op of na 1 januari 2007 een afwijzing hebben gekregen op hun verzoek voor erkenning van de ziekte PTSS als beroepsziekte. Deze afwijzing zal worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. De commissie kijkt aan de hand van eenduidige criteria of er een verband is tussen de ziekte PTSS en het werk of de werkomstandigheden. De commissie is vanaf 1 juli 2013 actief. Tot die tijd gelden tijdelijke werkafspraken. Deze vind u in de bijgevoegde tekst . De circulaire is ook van toepassing op collega’s van wie het verzoek nog in behandeling is of die op korte termijn een verzoek gaan indienen. Ook collega’s die voor 1 januari 2007 een verzoek hebben ingediend en na die datum de afwijzing hebben ontvangen, komen in aanmerking. Het gaat ook om collega’s van wie een deel niet meer bij de politie werkt. Voor zover de eigen systemen niet helemaal toereikend zijn, maken we ook gebruik van belangengroepen als Reflectie in Blauw (www.reflectieinblauw.nl), politiebonden en Hulp aan Hulpverleners (www.hulpvoorhulpverleners.nl), zodat zoveel mogelijk oud-collega’s bereikt kunnen worden. Meer weten over PTSS en weerbaarheid? (www.politieacademie.nl/weerbaarheid) Richtlijn voor politiecollega’s die PTSS willen laten aanmerken als beroepsziekte Sinds januari 2013 is de circulaire PTSS Politie van kracht. Deze circulaire beschrijft hoe voor medewerkers van de politie met de diagnose PTSS tot de beslissing wordt gekomen om de ziekte PTSS ook aan te merken als beroepsziekte. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte wordt op basis van de circulaire nog uitsluitend gekeken of er een oorzakelijk verband is tussen het werk en/of de werkomstandigheden en de ziekte PTSS. Deze circulaire is op u van toepassing indien: u op of na 1 januari 2007 een verzoek heeft ingediend en uw verzoek is afgewezen; u vóór 1 januari 2007 een verzoek heeft ingediend en u na 1 januari 2007 een afwijzend besluit heeft ontvangen; u na 1 januari 2007 PTSS heeft ontwikkeld en van mening bent dat u in aanmerking komt voor de erkenning van uw PTSS als beroepsziekte. Deze regeling geldt ook voor medewerkers die niet meer in dienst zijn van de politie. In afwachting van het operationeel worden van de adviescommissie zullen tijdelijke werkafspraken gelden. Deze worden hieronder nader toegelicht. Tijdelijke werkafspraken: U kunt uw verzoek (opnieuw) indienen bij het Meldpunt PTSS, als u voldoet aan een van de hierboven genoemde criteria. Voor het nemen van het besluit wordt u verzocht, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, om het volgende aan te leveren: een medische verklaring, waaruit de diagnose PTSS blijkt; een omschrijving van de gebeurtenis(sen) en de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de ziekte PTSS in (overwegende mate) door het werk en/of de werkomstandigheden is ontstaan. In die gevallen waarbij uit de onderliggende documenten overduidelijk blijkt dat de PTSS oorzakelijk verband houdt met het werk en/of de werkomstandigheden, zal de ziekte PTSS worden erkend als beroepsziekte. U ontvangt hierover een besluit. In die gevallen waarin het verband tussen de ziekte PTSS en het werk en/of werkomstandigheden minder duidelijk blijkt, wordt gewacht met het nemen van een besluit totdat de commissie is ingesteld. Dit uitstel gebeurt uitsluitend als u daarmee instemt. U kunt uw verzoek indienen bij het Meldpunt PTSS (vergeet daarbij niet te vermelden: uw telefoonnummer en het korps waar u werkzaam bent geweest). U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van: mevrouw A.M.M. Rademaker/ mevrouw P.H.M.E. van de Ven, Eenheid Rotterdam, Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam of via e-mail: (vooralsnog) MeldpuntPTSSPolitie@rijnmond.politie.nl. Ook voor vragen over het bovenstaande kunt u zich schriftelijk of via e-mail wenden tot het Meldpunt PTSS.