Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
NIEUWS
CAO POLITIE 2012 PTSS Afgelopen zaterdag zijn de bonden en de minister eindelijk tot een akkoord gekomen wat betreft de nieuwe cao politie.. In deze cao is ook een alinea gekomen over mentale weerbaarheid en PTSS. Ik ben erg blij om te lezen dat er meer aandacht gaat komen voor een eenduidige richtlijn waaraan alle korpsen zich moeten gaan houden. Dit betekend dat de scheefgroei in hoe om te gaan met weerbaarheid en mensen met PTSS minder gaat worden. Iedereen weet nu beter waar hij aan toe is. Ook ik ben een voorstander van het voorkomen van klachten wat betreft de weerbaarheid, en ben blij met de insteek op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van mentale problemen. Wat betreft de tijdslimiet voor lopende zaken van politiemensen met PTSS ben ik optimistisch over het feit dat alle zaken vanaf 2007 herzien gaan worden met uitzondering van de zaken die al onder de rechter ziijn geweest. Dat de term “buitensporigheid” in het bepalen van een beroep gerelateerde PTSS nogmaals zal worden bekeken stemt mij hoopvol. De laatste alinea spreekt mij nog het meeste aan, omdat daar gesproken wordt over het inzetten van een mediation tijdens gesprekken tussen werknemer en werkgever. Ik ben hier een groot voorstander van omdat een derde persoon een brug kan slaan tussen de werknemer en de werkgever. Dit kan een hoop problemen voorkomen. Hij of zij kan duidelijkheid scheppen in een verhaal en toelichting geven over de verschillende zienswijzen van de gespreksdeelnemers. Samen werken aan een oplossing. Lees hieronder de tekst van de paragraaf Weerbaarheid en Vaardigheden (mbt PTSS) Weerbaarheid en Vaardigheden. Politiewerk wordt uitgevoerd in een complexe maatschappij, waarin confrontaties met agressie en geweld helaas regelmatig voorkomen. Partijen willen daarom investeren in de weerbaarheid van iedere politiemedewerker. Deze ontwikkeling vraagt om een vergroting van de professionele ruimte, meer eigen verantwoordelijkheid van de diender en een hoger vaardigheidsniveau bij de taakuitvoering. De minister heeft om deze doelstellingen te halen de opdracht gegeven het brede programma Versterking Professionele Weerbaarheid uit te voeren. De middelen van dit programma zijn door zowel werkgevers als werknemers opgebracht. De nadruk ligt op het voorkomen van uitval. Het is niet uit te sluiten, dat hiervan toch sprake zal zijn. Die gevallen moeten goed opgevangen en begeleidt worden. Werkgever en werknemer stellen samen alles in het werk om het herstel te bevorderen. Het programma Versterking Professionele Weerbaarheid voorziet daarom ook in het verbeteren van de zorglijn. Partijen benadrukken nogmaals het belang en de doelen van het programma Versterking Professionele Weerbaarheid en komen overeen dat het programma voor 1 januari 2015 wordt geëvalueerd. Partijen spreken in het verlengde daarvan in dit akkoord de volgende maatregelen af. Voor wat betreft PTSS: (lid d) De wijze waarop korpsen thans omgaan met PTSS is niet eenduidig. De korpsbeheerders zijn hier nog recent op gewezen. In dat kader is het daarom de ambitie om op korte termijn (streefdatum 1 januari 2013) met een richtlijn te komen waarin een eenduidige aanpak is vastgelegd hoe om te gaan met PTSS. In ieder korps moet de preventie, de opvang en het behandelingstraject van psychosociale gevolgen na ingrijpende gebeurtenissen bij iedere medewerker bekend zijn, om vroegtijdige signalering mogelijk te maken. Alle inspanningen moeten erop gericht zijn om het genezingsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. De richtlijn bevat zowel het medische als juridische traject, zodat eenduidig onderbouwd en deskundig een beoordeling kan plaatsvinden of er sprake is van beroepsgerelateerde PTSS. In de richtlijn zal ook een oplossing worden gevonden voor de staande jurisprudentie ten aanzien van “buitensporigheid”. De richtlijn zal besproken worden in het CGOP (Centraal Georganiseerd Overleg Politie). Nieuwe en lopende zaken Deze zullen beoordeeld worden conform de bovengenoemde richtlijn. Oude zaken Partijen spreken af dat de richtlijn tevens van toepassing is op de oude gevallen vanaf 2007, inclusief de gevallen van voor 2007 die op 1 januari 2007 nog in behandeling waren. Zaken die onder de rechter zijn geweest worden in beginsel niet heroverwogen tenzij de uitspraak gezien de inhoud van de richtlijn redelijkerwijs niet aan de orde zou zijn geweest. Mediation Partijen zijn van mening dat binnen politie Nederland op een andere wijze met meningsverschillen en conflicten tussen medewerker en werkgever kan worden omgegaan. Partijen streven ernaar om het beroep en gebruik van de procedure/rechtsgang gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) terug te dringen. Om die reden wordt, voordat een procedure wordt opgestart, in overleg met betrokkenen bezien of via onafhankelijke mediation tot een oplossing kan worden gekomen Bron: Afdeling Communicatie Politievakbond ACP